Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
  2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα.
  3. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
  4. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. 
  5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ:

Ο πελάτης κατέχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προιόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του για λόγους μη αρεσκείας του. Σε αύτην την περίπτωση επιστρέφεται μέσω τραπέζης το πόσο της αξίας του προιόντος με χρέωση των μεταφορικών εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη. Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει το χρονικό των 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προιόντος, το δικαίωμα της επιστροφής δεν θα γίνεται αποδεκτό.